Algemene verkoopvoorwaardenLogo B+M

Van B+M BAUSTOFF + METALL Nederland B.V.

Definities

1.B+M Baustoff+Metall B.V. en alle hiermee gelieerde (rechts-) personen en/of ondernemingen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel, nu en in de toekomst, gezamenlijk in het hierna volgend aan te duiden met: “wij” en “ons”.

2. Onder “zaken” wordt verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de koper worden geleverd.

3. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per post of per e-mail.

4. Onder “levertijd” wordt verstaan: de in de overeenkomsten bepaalde termijnen waarbinnen wij streven de door koper gekochte zaken te leveren.

 
Toepasselijkheid

5. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17269496 en zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder ook in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden kopers geacht akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze verkoopwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.

6. Indien de koper zijnerzijds algemene (inkoop) voorwaarden hanteert, zullen deze ons niet binden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is geaccepteerd, en dan slechts voor zover deze niet strijdig zijn met onze verkoopvoorwaarden, in welk geval onze algemene verkoopvoorwaarden zullen prevaleren.

7. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 
Offertes en overeenkomsten

8. Overeenkomsten zijn slechts dan geldig, wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

9. Indien een aanvaarding door de koper van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de koper en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. Al onze offertes zijn vrijblijvend, de koper kan aan een offerte geen enkel recht ontlenen.

 
Meer- en minderwerk

10. Bij levering van speciaal aan te maken artikelen behouden wij ons het recht voor een meer – of minderlevering van ca. 10% te leveren; de koper is steeds verplicht deze meer – of minderlevering volledig af te nemen en te betalen. Tevens wordt benadrukt dat offertes voor speciaal aan te maken artikelen steeds vrijblijvend zijn en uitsluitend betrekking hebben op de aangevraagde hoeveelheid. De prijs dient in overeenstemming aangepast te worden.

 
Prijzen

11. Onze prijzen zijn netto prijzen gesteld in euro’s, en exclusief BTW en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Verzend-, verpakkings- en transportkosten worden doorberekend aan de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Indien na het uitbrengen van een offerte, doch voordat levering plaatsvindt, een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (waaronder expliciet begrepen een koerswijziging van buitenlandse valuta) zijn wij gerechtigd deze verhoging en/of koerswijziging door te berekenen aan de koper. Wij behouden dan ook het recht om de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.

14. Het gestelde in artikel 13 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

15. Ingeval toepassing van artikel 13 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

 
Levering

16. Opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De koper kan aan het overschrijden van deze termijn geen enkel recht ontlenen. Met name kan de koper bij overschrijding van de streeftermijn geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Indien de koper van oordeel is dat een overschrijding van de door ons genoemde streeftermijn, voor hem/ haar als  onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de koper verplicht om ons bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke levertijd te  stellen, welke (wederom) niet als fatale termijn kan gelden. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn. Wij zullen na ontvangst van de hierboven genoemde kennisgeving met de koper in overleg treden ter zake de overschrijding van de streeftermijn. Overigens gelden de zaken, voor wat betreft de levertijd, als geleverd zodra deze ter afhaling dan wel ter bezorging bij ons gereed staan.

17. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld én alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen/ formaliteiten (daaronder begrepen het btw-nummer van de koper) door de koper zijn  verkregen, vervuld of medegedeeld. De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 48 tot nakoming zijn verhinderd.

18. Direct nadat de artikelen zijn geleverd c.q. als geleverd gelden in de zin van artikel 17, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde zaken ontstaan. Het vervoer van de artikelen geschiedt voor risico van de koper.

19. Alle zendingen worden geleverd op de door B+M Baustoff+Metall B.V. te bepalen wijze. Alleen in uitzonderlijke gevallen wanneer zulks schriftelijk is overeengekomen, wordt hiervan afgeweken.

20. Geleverde, speciaal op verzoek van de koper aangemaakte, zaken worden niet teruggenomen. Retourzendingen van de hiervoor bedoelde zaken dienen steeds franco plaats te vinden naar een door ons op te geven adres en zullen worden geweigerd, indien wij niet vooraf, door de koper schriftelijk, op de hoogte zijn gebracht van zijn of haar voornemen tot retournering van bepaalde door ons geleverde zaken én deze retourzending schriftelijk door ons is goedgekeurd.

21. Franco leveringen geschieden uitsluitend in overleg.

 
Reclame

22. De koper is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde, welke direct bij ontvangst van de zaken waarneembaar zijn, dienen door de koper onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering, gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk aan ons te worden doorgegeven. Reclames als bedoeld in dit artikel kunnen uitsluitend en alleen binnen 48 uur na in ontvangst name van de goederen door de koper door ons in behandeling worden genomen. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

23. Andere reclames dienen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk door de koper bij ons te zijn ingediend. Ter zake van gebreken die na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan in ieder geval niet meer worden gereclameerd.

24. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

25. Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de zaken zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen boven gemelde termijnen zijn gemeld.

26. Bij gebreke van tijdige reclame, gelden de goederen als goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen.

27. Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de zaken te controleren, hiervoor zal de koper alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van zaken die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk.

28. Indien enige reclame door ons wordt erkend, zijn wij gerechtigd te onzer keuze:

  1. de geleverde zaken opnieuw te leveren;
  2. de koper voor de betreffende leverantie of gedeelte daarvan te crediteren;
  3. de overeenkomst in overleg met de koper te beëindigen.

29. Indien wij in overleg met de koper de overeenkomst wensen te beëindigen, zie artikel 28, is de koper een annuleringsvergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van de in de overeenkomst genoemde koopprijs te vermeerderen met door ons reeds gemaakte kosten.

 
Eigendomsvoorbehoud

30. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen op de koper, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten door de koper, met inbegrip van rente en kosten.

31. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag de koper (i) de zaken niet verpanden, (ii) aan een derde enig ander recht daarop verlenen of (iii) de eigendom daarvan over te dragen.

32. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren.

33. Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De koper geeft nu reeds een onvoorwaardelijke niet te herroepen toestemming aan ons om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ons liggen en die eigendommen terug te nemen.

34. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 
Aansprakelijkheid

35. Daargelaten gevallen van onze eigen opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, hoe genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan.

36. Ingeval wij ondanks het bepaalde in artikel 35 toch aansprakelijk zouden zijn, dan zijn we alleen aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of stagnatieschade en niet voor schade welke redelijkerwijs door de koper voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat de koper ons terstond na ontdekking van de tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en ons een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.

37. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van ons alsmede van onze werknemers, bestuurders, hulppersonen en ondergeschikten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de dekking van de door ons te sluiten verzekering wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, dan wel indien er geen verzekering is afgesloten, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de aan de verkoper verkochte zaak waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, waarbij een reeks van gelijke en/of onderlinge samenhangende, schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als één gebeurtenis. Voor verwerkte goederen – in de ruimste zin des woords, goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc. – wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

38. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, doch in ieder geval na vijf jaren na de datum van de laatste factuur.

39. Indien de koper ons aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe genaamd ook of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht ons uit eigen beweging en terstond na het ontstaan van de schade te informeren omtrent aard, omvang en oorzaak van de schade alsmede ons uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.

40. Indien de koper zaken, waaromtrent wij hem onder opgave van redenen hebben medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt, bewerkt of verwerkt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de koper verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door ons aan de koper geleverde zaken.

41. Afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures zijn steeds vrijblijvend, de koper kan hieraan dan ook geen enkel recht ontlenen. Gegevens welke zijn vermeld in de door ons verstrekte catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden ons niet.

42. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaken welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op verzoek van de koper worden verricht.

43. Ingeval van levering van zaken door ons die wij van derden hebben gekocht, verstrekken wij op deze zaken slechts garantie indien en voor zover wij hiervoor garantie van onze leverancier krijgen. In dat geval is de garantie gelijkluidend.

 
Betalingen

44. Betaling van de door ons geleverde zaken dienen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere regeling is getroffen. Verrekening en/of opschorting door de koper is niet toegestaan, tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

45. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij door ons anders schriftelijk is aangegeven.

46. Door de enkele overschrijding van de bedongen betalingstermijn is de koper vanaf de dag der overschrijding een rentepercentage van 2% per maand, een gedeelte daarvan als hele maand rekenende, verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle door ons gemaakte kosten welke ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van vorderingen zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten zullen nimmer minder zijn dan 15% van het door de koper verschuldigd bedrag terzake de aan de koper geleverde zaken. De koper kan betaling niet achterwege laten c.q. opschorten met een beroep op tegenvordering op ons dan wel nalatigheid onzerzijds. Uiteraard kan de koper, die met betaling van de factuur in gebreke blijft, geen aanspraak maken op levering van een lopende bestelling.

47. Door de koper gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde), vervolgens van opeisbare factuurvorderingen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur)-vordering.

48. Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.

49. Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de koper verschuldigde bedrag.

 
Overmacht

50. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij een van onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer-, of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn, dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

51. In geval van een tekortkoming als in voornoemd artikel bedoeld, geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding dan wel opschorting, zulks uitsluitend ter keuze van ons. De koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van enige schade, kosten en/of rente.

52. Indien wij bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het al geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen.

 
Vrijwaring

53. Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens de koper zouden zijn.

54. De koper vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen.

55. De koper vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege de koper ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

 
Toepasselijk recht

56. Op alle aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen en vorderingen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant of aan de bevoegde rechter waar de koper zijn of haar woonplaats heeft, zulks ter keuze van ons.

57. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

[Versie 1.1 – januari 2022]