Algemene verkoopvoorwaardenLogo B+M

Van B+M BAUSTOFF + METALL Nederland B.V.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17269496 en zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden kopers geacht akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze verkoopwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijke schriftelijk door ons zijn aanvaard.

2. Indien de koper zijnerzijds algemene (inkoop) voorwaarden hanteert, zullen deze ons niet binden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is geaccepteerd, en dan slechts voor zover deze niet strijdig zijn met onze verkoopvoorwaarden, in welk geval onze algemene verkoopvoorwaarden zullen prevaleren.

Offertes en overeenkomsten

3. Overeenkomsten zijn slechts dan geldig, wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. Al onze offertes zijn vrijblijvend, de koper kan aan een offerte geen enkel recht ontlenen. Indien na het uit brengen van een offerte, doch voordat levering plaatsvindt, een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (waaronder expliciet begrepen een koerswijziging van buitenlandse valuta) zijn wij gerechtigd deze verhoging en/of koerswijziging door te berekenen aan koper.

Meer- en minderwerk

5. Bij levering van speciaal aan te maken artikelen behouden wij ons het recht voor een meer – of minderlevering van ca. 10% te leveren; de koper is steeds verplicht deze meer – of minderlevering volledig af te nemen en te betalen. Tevens wordt benadrukt dat offertes voor speciaal aan te maken artikelen steeds vrijblijvend zijn en uitsluitend betrekking hebben op de aangevraagde hoeveelheid. De prijs dient in overeenstemming aan gepast te worden.

Prijzen

6. Onze prijzen zijn gesteld in euro’s, en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Verzend-, verpakkings- en transportkosten worden, doorberekend aan de koper.

Levering

8. Onder levertijd moet worden verstaan de in de overeenkomsten bepaalde termijnen waarbinnen wij streven de door koper gekochte zaken te leveren. Opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Koper kan aan het overschrijden van deze termijn geen enkel recht ontlenen. Met name kan de koper bij overschrijding van de streeftermijn geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Indien de koper van oordeel is dat een overschrijding van de door ons genoemde streeftermijn, voor hem/ haar als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de koper verplicht om ons bij aan getekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke levertijd te stellen, welke (wederom) niet als fatale termijn kan gelden. Wij zullen na ontvangst van de hierboven genoemde kennisgeving met de koper in overleg treden ter zake de overschrijding van de streeftermijn. Overigens gelden de zaken, voor wat betreft de levertijd, als geleverd zodra deze ter afhaling dan wel ter bezorging bij ons gereed staan.

9. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen/formaliteiten (daaronder begrepen het B.T.W.-fiscaal nummer van koper) door koper zijn verkregen, vervuld of medegedeeld. De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 27 tot nakoming zijn verhinderd.

10. Direct nadat de artikelen zijn geleverd c.q. als geleverd gelden in de zin van artikel 8, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde zaken mocht ontstaan. Het vervoer van de artikelen geschiedt derhalve voor risico van de koper.

11. Alle zendingen worden geleverd op de door B+M Baustoff+Metall B.V. te bepalen wijze. Alleen in uitzonderlijke gevallen wanneer zulks schriftelijk is overeengekomen, wordt hiervan afgeweken.

12. Geleverde, speciaal op verzoek van de koper aangemaakte, zaken worden niet teruggenomen. Retourzendingen van de hiervoor bedoelde zaken dienen steeds franco plaats te vinden naar een door ons op te geven adres en zullen worden geweigerd indien wij niet vooraf door onze koper schriftelijk op de hoogte zijn gebracht van zijn of haar voornemen tot retournering van bepaalde door ons geleverde zaken.

13. Franco leveringen geschieden uitsluitend in overleg.

Reclame

14. Koper is gehouden het geleverde bij ontvangst te controleren. Eventuele gebreken aan het geleverde, welke direct bij ontvangst van de zaken waarneembaar zijn, dienen door koper onmiddellijk en uiterlijk binnen 2 dagen na levering gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht schriftelijk aan ons te worden doorgeven. Reclames kunnen uitsluitend en alleen binnen 2 dagen na in ontvangst name van de goederen door koper door ons in behandeling worden genomen.

15. Andere reclames dienen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen c.q. nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk door koper bij ons te zijn ingediend. 16. Bij gebreke van tijdige reclame, gelden de goederen als goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen.

17. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

Eigendomsvoorbehoud
18. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen op koper, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten door koper, met inbegrip van rente en kosten.

Aansprakelijkheid
19. Daargelaten gevallen van onze eigen opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, hoe genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan behoudens voorzover onze aansprakelijkheid terzake is verzekerd. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag exclusief BTW waarvoor de betreffende zaak aan koper is verkocht en tot niet verwerkte goederen door koper of een derde (een klant van koper). Voor verwerkte goederen – in de ruimste zin des woords, goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc. – wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

20. Indien koper ons aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe genaamd ook of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht ons uit eigen beweging binnen vijf dagen na het ontstaan van de schade te informeren omtrent aard, omvang en oorzaak van de schade alsmede ons uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.

21. Indien koper zaken, waaromtrent wij hem onder opgave van redenen hebben medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt, bewerkt of verwerkt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is koper verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door ons aan koper geleverde zaken.

22. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan.

23. Afbeeldingen en beschrijvingen in onze brochures zijn steeds vrijblijvend, koper kunnen hieraan dan ook geen enkel recht ontlenen.

Betalingen

24. Betaling van de door ons geleverde zaken dienen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere regeling is getroffen. Verrekening door koper is niet toegestaan, tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

25. Door de enkele overschrijding van de bedongen betalingstermijn is de koper vanaf de dag der overschrijding een rentepercentage van 2% per maand, een gedeelte daarvan als hele maand rekenende, verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle door ons gemaakte kosten welke ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van vorderingen zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten zullen nimmer minder zijn dan 15% van het door koper verschuldigd bedrag terzake de aan koper geleverde zaken. De koper kan betaling niet achterwege laten c.q. opschorten met een beroep op tegenvordering op ons dan wel nalatigheid onzerzijds. Uiteraard kan de koper, die met betaling van de factuur in gebreke blijft, geen aanspraak maken op levering van een lopende bestelling.

26. Door de koper gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde), vervolgens van opeisbare factuurvorderingen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur)-vordering.

Overmacht

27. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij een van onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer-, of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn, dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

28. In geval van een tekortkoming als in voornoemd artikel bedoeld, geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding dan wel opschorting, zulks uitsluitend ter keuze van ons.

Vrijwaring

29. Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens koper zouden zijn.

30. Koper vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen;

31. koper vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege koper ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Toepasselijk recht

32. Op alle aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in Arrondissement Amsterdam, of aan de bevoegde Rechter waar koper zijn of haar woonplaats heeft, zulks ter keus van B+M Baustoff+Metall B.V..

Baustoff + Metall maakt gebruik van verschillende soorten cookies waaronder functionele cookies, analytische cookies en advertentie cookies. Deze cookies worden onder meer gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren en om eventueel voor jou relevante, advertenties te tonen. Voor meer informatie over het gebruik van de cookies verwijzen wij je graag naar het Cookie-beleid van Baustoff + Metall. Door verder gebruik van deze website ga je hiermee akkoord. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten