Privacyverklaring Logo B+M

Van B+M BAUSTOFF + METALL Nederland B.V.

B+M BAUSTOFF + METALL B.V. is gevestigd aan Docterskampstraat 6, 5222 AM te ’s-Hertogenbosch, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17269496 (hierna: “Baustoff + Metall” en “wij” of “we”).

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij houden ons hierbij aan de eisen die wet- en regelgeving daaraan stelt.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je vragen over deze privacyverklaring, jouw rechten of heb je een klacht, dan kun je deze richten aan:

B+M BAUSTOFF + METALL B.V.

Docterskampstraat 6

5222 AM ’s-Hertogenbosch

E-mail: avg.nl@baustoff-metall.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

We verkrijgen en verwerken persoonsgegevens wanneer je:

 1. producten en diensten afneemt of wilt gaan afnemen;
 2. je gegevens invult of achterlaat in één van onze vestigingen of via andere gangbare kanalen (zoals email, aanmeld- of contactformulier op website of per telefoon);
 3. onze website bezoekt;
 4. deelneemt aan prijsvragen, acties, trainingen of evenementen;
 5. een zakelijke relatie met ons hebt;
 6. of bij ons solliciteert.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, gerangschikt naar de grondslag waarop we dat doen.

Wettelijke verplichtingen

Wij hebben als bedrijf een wettelijke administratieverplichting.  In dat kader moeten wij jouw persoonsgegevens verwerken als je bij ons iets koopt of gebruik maakt van onze dienstverlening. De gegevens die wij voor dit doeleinde verwerken, bewaren wij minimaal 10 jaar nadat je met ons een overeenkomst gesloten hebt. Om te voldoen aan onze administratieverplichting verwerken wij:

 • de bedrijfsgegevens, zoals deze bij Kamer van Koophandel zijn opgenomen, zoals bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en Kamer van Koophandelnummer;
 • contactgegevens van contactpersonen die in contracten genoemd zijn;
 • financiële gegevens, zoals jouw btw-nummer of bankrekeningnummer;
 • factuurgegevens, zoals: de bestelde goederen of diensten, het bedrag en de datum van de factuur en het leveren van de goederen of diensten.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan kun je bij ons niets kopen en geen diensten afnemen. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht deze gegevens van jou te verwerken als je bij ons iets koopt of gebruik maakt van onze diensten.

Uitvoeren van een overeenkomst

Als je bij ons iets koopt, gebruik maakt van dienstverlening, of deelneemt aan een evenement, training, actie of prijsvraag, dan verwerken wij de persoonsgegevens die voor een goede uitvoering van de in dat verband tussen ons gesloten overeenkomst nodig zijn. De gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met jou uit te voeren, bewaren wij voor dit doeleinde tot maximaal 2 jaar nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen. Voor het uitvoeren van overeenkomsten verwerken wij:

 • de bedrijfsgegevens, zoals deze bij Kamer van Koophandel zijn opgenomen, zoals bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, en Kamer van Koophandelnummer;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • financiële gegevens, zoals btw-nummer en of bankrekeningnummer;
 • contactgegevens van de contactpersonen binnen je onderneming (voornaam, achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer);
 • eventuele bijzonderheden die je aan ons doorgeeft om rekening mee te houden bij de uitvoering van de overeenkomst.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens verwerken, dan kun je bij ons niets kopen en geen diensten afnemen. Het is namelijk noodzakelijk om deze gegevens van jou te verwerken om onze goederen te kunnen leveren of diensten te verlenen.

Onze gerechtvaardigde belangen

Veiligheid van onze website en verbetering van de dienstverlening

Als je onze website gebruikt, verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij verwerken je persoonsgegevens om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren en om onze website veilig te houden. Deze persoonsgegevens verwerken wij altijd als je onze website gebruikt:

 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in functionele en analytische cookies;
 • welke delen van de website jij van ons opvraagt tijdens het surfen;
 • jouw cookie-status en voorkeuren.

Deze gegevens bewaren wij maximaal 12 maanden nadat ze zijn verzameld. Indien zich een incident heeft voorgedaan, bewaren wij de gegevens tot maximaal 6 maanden nadat het incident is afgehandeld.

Wij verwerken deze gegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens van jou verwerken? Laat ons dan weten waarom je bezwaar maakt. Wij zullen op basis van jouw motivatie opnieuw een belangenafweging maken. Komen wij tot de conclusie dat onze belangen zwaarder wegen? Dan kun je geen gebruik maken van onze website en diensten als je niet wilt dat wij deze gegevens van jou verwerken.

(Sfeer)beelden van trainingen,evenementen, acties en dergelijke

Als wij acties, prijsvragen, trainingen of evenementen organiseren waar onze relaties en medewerkers (niet-verplicht) aan mee kunnen doen, vinden wij het soms waardevol om foto’s en/of filmbeelden te maken, als leuke herinnering. Als je deelneemt aan een niet-verplichte training, evenement, prijsvraag of actie, kan het dus zijn dat je gefotografeerd of gefilmd wordt. We kunnen deze foto’s ook publiceren, bijvoorbeeld op het internet (onze website en sociale media), in een brochure/folder of onze nieuwsbrieven.

Wil je niet dat wij jou op de foto zetten of filmen en het materiaal (online) publiceren? Laat het ons dan op voorhand weten, of laat na afloop weten als je bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen.

De gemaakte foto’s en films worden maximaal 5 jaar bewaard. Wil je dat we ze verwijderen? Laat het ons weten en dan zullen wij doen wat redelijkerwijs van ons kan worden verlangd. Foto’s en filmbeelden die gepubliceerd zijn, kunnen wij niet altijd van alle plaatsen verwijderen. Op het internet, in brochures/folders en in verzonden nieuwsbrieven kunnen beelden soms (ondanks onze redelijke inspanningen) blijven staan.

Marketing

Informatie en aanbiedingen aan bestaande klanten

Als je een product of een dienst bij ons afgenomen hebt, kunnen we in verband met ons commerciële belang jouw contactgegevens ook gebruiken om je informatie te geven over soortgelijke producten of diensten. Heb je dit liever niet, dan kun je dat aangeven. Als we je bellen, bieden we je daarvoor in het gesprek expliciet de gelegenheid. Als we je een e-mail sturen met informatie, kun je je via een link in de betreffende e-mail uitschrijven. Als je gebruik maakt van je recht van verzet, stoppen wij met het verwerken van jouw gegevens voor dit doel.

Wij verwerken je contactgegevens voor marketingdoeleinden zolang je niet gebruikt maakt van de geboden opt-out mogelijkheden.

Informatie en aanbiedingen aan prospects

Met prospects bedoelen wij: bedrijven die mogelijk interesse hebben in onze producten en diensten, maar die nog geen klant bij ons zijn. Om onze bekendheid te vergroten bij prospects, verzenden wij soms brochures of aanbiedingen per post, of zoeken wij telefonisch contact om kennis te maken. Wij gebruiken daarvoor contactgegevens die gepubliceerd zijn in openbare bronnen, zoals het internet of de Kamer van Koophandel. Wij gebruiken daarbij in principe geen contactgegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, tenzij de contactgegevens van die persoon openbaar gepubliceerd zijn en uit de wijze van publicatie blijkt dat de rechtstreekse benadering die wij zouden willen doen, te verenigen is met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn gepubliceerd.

Als wij jouw persoonsgegevens in een openbare bron vinden en overwegen om jou aan de hand daarvan rechtstreeks te benaderen als prospect, stellen wij ons eerst de vraag of we daarmee geen ongepaste inbreuk maken op jouw privacybelang. Alleen als wij denken dat jij er ook iets aan hebt om door ons benaderd te worden, nemen we uit eigen initiatief contact met je op.

Als we je bellen, bieden we in het gesprek expliciet de gelegenheid om het aan te geven, als het slecht uitkomt of als je liever niet meer gebeld wilt worden. Als wij rechtstreekse post aan je versturen, vermelden wij daarop het adres waarlangs je het kunt aangeven als je zulke post niet meer rechtstreeks wilt krijgen. Je kunt hiervoor ook altijd contact opnemen via onze contactgegevens in de paragraaf “het oefenen van je rechten”.

Als je aangeeft dat je geen rechtstreeks aan jou gerichte brochures of andere marketingpost meer wilt ontvangen, verwijderen wij jouw persoonsgegevens direct (binnen een week) uit het adressenbestand dat wij voor zulke post gebruiken. Het kan gebeuren dat je ondanks de verwijdering van jouw persoonsgegevens toch nog één keer post krijgt. Dat is het geval, als er op het moment van de verwijdering van jouw persoonsgegevens al een mailing onderweg was (in behandeling bij het postbedrijf of bij onze drukker).

De persoonsgegevens van (medewerkers van) prospects bewaren wij totdat de betrokkene aangeeft dat hij/zij liever niet meer benaderd wil worden, of totdat de prospect een klant is geworden. Persoonsgegevens van onze klanten verwerken wij omdat dat noodzakelijk is op grond van onze wettelijke plicht en voor de uitvoering van de overeenkomst. Zie voor de bewaartermijn van klantgegevens de paragrafen “onze wettelijke verplichtingen” en “uitvoeren van een overeenkomst” hierboven.

Kredietwaardigheidstoets

Om te kunnen beoordelen of wij aan een bepaalde klant op rekening willen leveren, kunnen wij een kredietwaardigheidstoets uit laten voeren. Dit laten wij doen door een extern bureau  Creditsafe.

Creditsafe voert het kredietwaardigheidsonderzoek onder eigen verantwoordelijkheid uit en bepaalt zelf de middelen die ze daarbij inzet. Wij verstrekken aan Creditsafe alleen het Kamer van Koophandelnummer.

Creditsafe verstrekt ons na het onderzoek een rapport, waarin de onderstaande categorieën van persoonsgegevens voor kunnen komen:

 • wie de bestuurder van de onderneming is (indien de onderneming een bv, nv of stichting is);
 • werkkapitaal en netto waarde;
 • gegevens over het betalingsgedrag van de onderneming in het verleden.

Creditsafe geeft ons aan de hand van haar onderzoek een advies. Wij kunnen onze beslissing over de maximale hoogte van het aan de onderneming te verlenen krediet baseren op het rapport en het advies van Creditsafe. De besluitvorming hierover vindt bij ons niet geautomatiseerd plaats. Er wordt altijd welwillend en discreet door een mens over nagedacht.

Het kredietwaardigheidsrapport wordt bewaard tot maximaal 1 jaar na het uitvoeren van de toets.

Ben jij bestuurder of eigenaar/vennoot van een onderneming en wil je niet dat we een kredietwaardigheidstoets voor jouw onderneming laten doen? Laat dat dan beargumenteerd aan ons weten. Wij zullen dan een nadere belangenafweging maken. Komen wij tot de conclusie dat onze belangen toch zwaarder wegen en wil je echt niet dat wij een kredietwaardigheidstoets laten doen? Dan kun je mogelijk niet op rekening bij ons kopen.

Sollicitaties

Als je bij ons solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • jouw contactgegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen die je gevolgd of gedaan hebt;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Wij bewaren je sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure. Wil je graag dat we je gegevens wat langer bewaren om te zien of er in de nabije toekomst een functie voor je vrijkomt, dan kunnen wij de gegevens op jouw verzoek maximaal 1 jaar bewaren.

Wij verwerken deze gegevens op basis van een belangenafweging. Wil je niet dat wij deze gegevens van jou verwerken? Laat ons dan weten waarom je er bezwaar tegen hebt. Wij zullen op basis van jouw motivering opnieuw een belangenafweging maken. Komen wij tot de conclusie dat onze belangen toch zwaarder wegen en wil je echt niet dat wij de betreffende gegevens verwerken? Dan kun je de sollicitatieprocedure helaas niet doorlopen.

Cameratoezicht

Wij verbeteren de overzichtelijkheid van onze winkels en bedrijfsterreinen door middel van camera’s. Dat doen wij, om de veiligheid van onze medewerkers en klanten te verbeteren en onze eigendommen te beschermen.

De beelden die door de camera’s worden gemaakt, worden weergegeven op beeldschermen in de winkels zelf. Sommige van deze beeldschermen zijn alleen te zien voor onze medewerkers, maar sommige ook voor klanten. Deze manier van cameratoezicht dient ertoe om het blikveld van onze medewerkers en onze klanten te vergroten, zodat het gezien wordt als er ergens iets misgaat.

Wij bewaren de camerabeelden maximaal 4 weken of, indien zich een incident heeft voortgedaan, tot 4 weken na volledige afhandeling van het incident. Alleen onze vestigingsmanagers hebben toegang tot de opgeslagen beelden. In het geval van een incident kunnen wij de beelden met derden delen voor zover dat noodzakelijk is voor strafrechtelijk onderzoek of voor het handhaven van onze rechtspositie dan wel die van een/de betrokkene(n) bij het incident.

Wij waarschuwen van tevoren dat wij aan cameratoezicht doen. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring, maar ook door middel van bordjes op onze terreinen en winkels.

Heb je bezwaar tegen ons cameratoezicht? Dan kun je ons laten weten om welke redenen je bezwaar hebt. Wij zullen dan onze belangenafweging over het cameratoezicht aan de hand van jouw motivering extra toetsen.

Overige gegevens

Indien je zelf gegevens met ons deelt of een open veld op een aanmeld- of contactformulier invult, kunnen wij die gegevens verwerken om jouw verzoek of vraag af te handelen.

Wij zullen deze gegevens bewaren tot maximaal 6 maanden na afhandeling van het verzoek of de vraag.

Met jouw toestemming

Tracking- en marketingcookies

Wanneer je onze website bezoekt, vragen wij jouw toestemming om zogenaamde tracking- en marketingcookies te mogen plaatsen. Als je daarvoor toestemming verleent, worden je persoonsgegevens verwerkt. We verwerken dan je persoonlijke voorkeuren om advertenties te kunnen personaliseren. Zie voor meer informatie ons cookie-beleid.

Je bent niet verplicht om ons toestemming te geven. Wil je liever geen toestemming geven? Dan zullen wij de gegevens niet verwerken. Je zult dan alleen geen aan ons gerelateerde gepersonaliseerde advertenties zien. Verder zal je geen nadelige gevolgen ondervinden.

Heb je toestemming gegeven maar wil je later niet meer dat wij deze gegevens van je verwerken? Je kunt dan je toestemming altijd weer intrekken voor toekomstige verwerkingen. Wil je dat we de reeds verzamelde gegevens wissen? Dan  kun je verzoeken om het wissen van gegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de paragraaf over jouw rechten, zoals hieronder opgenomen.

De gegevens die wij verwerken met tracking- en marketingcookies, worden doorgaans maximaal 2 jaar bewaard. Voor meer informatie per cookie, verwijzen wij je graag door naar ons cookie-beleid.

Marketing

Als je klant bij ons bent, houden wij jou op ons eigen initiatief op de hoogte van belangrijke informatie over het product wat je bij ons hebt gekocht, of over soortgelijke producten die wij aanbieden (zie hiervoor de paragraaf “onze gerechtvaardigde belangen”).

Als je ons daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, gebruiken wij jouw contactgegevens ook om je op de hoogte te houden van prijs- en assortimentswijzigingen over andere producten en diensten, om je onze nieuwsbrieven en aankondigingen van prijsvragen of acties toe te sturen en om je uit te nodigen voor evenementen.

Je bepaalt dus zelf of je nieuwsbrieven, prijs- en assortimentswijzigingen, aankondigingen van acties of prijsvragen en/of uitnodigingen voor evenementen van ons wilt ontvangen. Als je later weer wilt worden verwijderd van een mailinglijst, dan kun je je via een link in de betreffende e-mail uitschrijven. Uitschrijving van een mailinglijst heeft geen gevolgen voor je mogelijkheden om de website te gebruiken of andere diensten of producten van ons af te nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van jouw toestemming of opt-in, verwerken wij totdat je je toestemming intrekt of je uitschrijft.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen en ze zorgvuldig te behandelen. Daarom treffen we passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat anderen daartoe ongeoorloofd toegang krijgen. Zo hebben we fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. We gebruiken TLS (Transport Layer Security)-technologie om transmissie van gevoelige informatie of gegevens naar ons te versleutelen, zoals identificeerbare informatie over betalingen. Wij zullen ook waar redelijkerwijs mogelijk back-ups van gegevens maken en gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen als dat mogelijk is. Mochten wij kwetsbaarheden in de software detecteren, dan worden die zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens, in lijn met het verwerkingsdoel waarvoor de gegevens zijn verzameld, delen met de aan ons verwante ondernemingen.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens delen met derden die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening en onze marketing (IT  provider, hosting provider, mailprovider, marketingbureau, sociale media zoals Linkedin, Facebook en Youtube, logistieke partners, kredietverzekeraars en recruiters). Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in onze opdracht (waarbij wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen), doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons Cookie-beleid.

Jouw rechten

Privacywetgeving geeft jou bepaalde rechten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan jouw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij je verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage

Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

Je mag ook vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wil je bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons over jou verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij je verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op gegevenswissen

Wil je niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van je verwerken? Dan kan je ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over jou te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien jouw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien je de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij je verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als je de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als je meent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kun je ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken; bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om jouw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar jij er toch belang bij hebt dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van jouw persoonsgegevens op jouw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid

Op jouw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van jouw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan jou of een andere door jou aan te wijzen partij.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag je bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van jouw toestemming, dan mag je die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

Het uitoefenen van je rechten

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg.nl@baustoff-metall.com of per post naar B+M Baustoff + Metall B.V., Docterskampstraat 6, 5222 AM ’s-Hertogenbosch

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, je adequaat te identificeren. Dit kun je doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om jouw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we je op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je natuurlijk graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met onze website verbonden zijn en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de websites van derden. Voor de bijbehorende privacyverklaringen verwijzen wij je graag naar de betreffende websites.

Wijzigingen in het privacy- en cookie-beleid

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring en ons cookie-beleid uit te breiden en/of te wijzigen. Wij zullen je, voor zover dat voor ons redelijkerwijs mogelijk is, op voorhand over informeren. We raden je verder aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

B+M BAUSTOFF + METALL B.V.     [Versie 1.1 – januari 2022]